หมวดหมู่ : ข่าว/กิจกรรม สพป.กระบี่
หัวข้อ : สพป.กระบี่ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
โดย : patcharee
อ่าน : 312
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดโพธิ์เรียง อำเภอเมืองกระบี่ นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นำคณะผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทั้ง 44 โรงเรียน ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด  เพื่อยกระดับให้สำนักงานและโรงเรียน เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนสุจริต ตามบันทึกข้อตกลง  “สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ” และเป็นประธานประขุมผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  เพื่อส่งมอบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนสู่การปฏิบัติ ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ย้ำชัดว่าพวกเรารับผิดชอบในการจัดการศึกษา ให้โรงเรียนทำงานตามบริบทของตัวเองเน้น 4 เรื่อง คือ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET และ NT ให้สูงขึ้น นักเรียนทุกคนต้องอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น 100%  นักเรียนมีทักษะอาชีพ เพื่อให้นักเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ให้สามารถอยู่รอดในสังคมได้ และมีทักษะชีวิต โดยเฉพาะในสถานการณ์เกิดโรคติดเชื้อ COVID-19 การมีทักษะชีวิตจะทำให้นักเรียนอยู่รอดได้ในสังคมปัจจุบัน  โดยผู้บริหารโรงเรียนจะต้องเป็นนักบริหารที่เดินตามรอยเท้าพ่อ ร.9 ทำตามหลักทรงงานของท่าน  จะต้องตั้งเป้าหมายในการทำงานให้ชัดเจน บริหารจัดการตามสภาพพื้นที่ หาวิธีการบริหารจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทโรงเรียนของตนเอง ผู้บริหารโรงเรียนที่มีราคาแพงคือผู้บริหารที่มีฐานข้อมูลในการทำงานและนำไปบริหารจัดการ อย่าใช้ทฤษฎีขว้างเล  ให้ดูตัวอย่างผู้บริหารรุ่นพี่ที่ได้ทำงานจนประสบความสำเร็จเป็นตัวอย่าง   โดย สพป.กระบี่ ได้บริหารจัดการโดยแยกเป็นเครือข่ายต่าง ๆ  และโรงเรียนขยายโอกาส ก็ได้จัดเป็นเครือข่ายมัธยมศึกษา  ใช้เครือข่ายเป็นฐาน สร้างความรัก ความสามัคคี เป็นวัคซีนให้กับทุกคน โดยใช้วิชาคน เข้าใจตน เข้าใจคน อยู่ร่วมกับคน บริหารและพัฒนาคนถือเป็นเรื่องสำคัญมากโดยเฉพาะผู้บริหาร จะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต
 ข่าว/ภาพ...พัชรี  ชอบงาม