[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง สร้างสรรค์งานกราฟิก เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และทักษะการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : นางพุทธพร สุมามาลย์
อังคาร ที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
เข้าชม : 345    จำนวนการดาวน์โหลด : 160 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 9 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
          การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง สร้างสรรค์งานกราฟิก เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และทักษะการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง สร้างสรรค์งานกราฟิก เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และทักษะการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง สร้างสรรค์งานกราฟิก เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และทักษะการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง สร้างสรรค์งานกราฟิก เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และทักษะการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จำนวน 42 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) สังกัด  สำนักการศึกษาเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) บทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง สร้างสรรค์งานกราฟิก เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และทักษะการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 6 หน่วย 2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง สร้างสรรค์งานกราฟิก เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และทักษะการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อวัดผลบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง สร้างสรรค์งานกราฟิก เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และทักษะการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง สร้างสรรค์งานกราฟิก เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และทักษะการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
 
ผลการวิจัยพบว่า
          1. ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง สร้างสรรค์งานกราฟิก เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และทักษะการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.77/82.08 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งแสดงว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ดีซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
          2. คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง สร้างสรรค์งานกราฟิก เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และทักษะการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
          3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง สร้างสรรค์งานกราฟิก เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และทักษะการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 โดยมีความพึงพอใจในระดับดีมากดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง สร้างสรรค์งานกราฟิก เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และทักษะการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 22/ก.พ./2565
      การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ผ่านบทเรียน บนเครือข่ายการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 22/ก.พ./2565
      การตรวจสอบสำนวนการดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 21/ก.พ./2565
      การประเมินโครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา ของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสม 11/ม.ค./2565
      การพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เด็ก 3 ขวบ เข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างทั่วถึง 11/ม.ค./2565