[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
E-SERVICE
เมนูหลัก
เอกสารเผยแพร่ สพฐ.
ประกาศต่างๆ ของ สพป.กระบี่
กลุ่มงาน สพป.กระบี่

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

เจ้าของผลงาน : นางสาวปกาวรรณ  แก้วโพธิ์
พุธ ที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565
เข้าชม : 2694    จำนวนการดาวน์โหลด : 360 ครั้ง
AXTUS
AXTUS Want To Rule The World

บทคัดย่อ :

การปลูกฝังในด้านคุณธรรมและจริยธรรมอย่างยั่งยืนเป็นการพัฒนาเยาวชนไทยไปสู่การเป็นคนที่มีคุณภาพมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมาย  1. เพื่อประเมินความเหมาะสมของบริบทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ  2. เพื่อประเมินความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ  3. เพื่อประเมินความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานของโครงการ  4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ  ซึ่งการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  จังหวัดมหาสารคาม  ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP  Model)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  1)  ผู้บริหารและครู จำนวน 92 คน  2) นักเรียน  จำนวน 322 คน  3)  ผู้ปกครองนักเรียน  จำนวน 322 คน ใช้ตารางการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกนและการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ชุด  ข้อคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ (Rating  Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert)  รวมทั้งสิ้น จำนวน  56 ข้อ  ค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.8 ถึง 1.0  ชุดที่ 1 ด้านบริบท ค่าอำนาจจำแนก 0.446 - 0.879  ค่าความเชื่อมั่น 0.927  ชุดที่ 2 ด้านปัจจัยนำเข้า ค่าอำนาจจำแนก 0.441 - 0.898 ค่าความเชื่อมั่น 0.919  ชุดที่ 3  ด้านกระบวนการ ค่าอำนาจจำแนก 0.325 - 0.929  ค่าความเชื่อมั่น 0.916 และชุดที่ 4 ด้านผลผลิต ค่าอำนาจจำแนก 0.406 - 0.912 ค่าความเชื่อมั่น 0.955  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 9/พ.ย./2565
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนบ้านศรีอรุณ จังหวัดมหาสารคามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 28/ก.ย./2565
      รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านหนองล่าม จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 28/ก.ย./2565
      รายงานการโครงการประเมินส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกอตง ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2563 31/ก.ค./2565
      รายงานการโครงการประเมินส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกอตง ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2563 31/ก.ค./2565